antech24.pl Antech24 - Dystrybutor Urz?dzeń Fiskalnych Gorzów Wlkp - Kasy i drukarki fiskalne, wagi, monitoring...

antech24.pl
Title: Antech24 - Dystrybutor Urz?dzeń Fiskalnych Gorzów Wlkp - Kasy i drukarki fiskalne, wagi, monitoring...
Keywords: Kasy Fiskalne, Wagi, Drukarki Fiskalne, Urz?dzenia Fiskalne, Legalizacja wag, monitoring gorzów, alarmy gorzów, kasy fiskalne gorzów
Description: Nasza firma dzia?a w bran?y kas i drukarek fiskalnych od ponad 20lat. Dodatkowo rozszerzyli?my nasz? ofert? o monta? instalacji alarmowych i monitoring obiektów
antech24.pl is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. antech24.pl has 43% seo score.

antech24.pl Information

Website / Domain: antech24.pl
Website IP Address: 95.211.176.130
Domain DNS Server: ns12.linuxpl.com,dns12.linuxpl.com

antech24.pl Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

antech24.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

antech24.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date Tue, 09 Aug 2016 22:40:52 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=utf-8

antech24.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Kasy Fiskalne 4 1.06%
Wagi 4 0.32%
Drukarki Fiskalne 3 1.04%
Urz?dzenia Fiskalne 2 0.77%
Legalizacja wag 3 0.92%
monitoring gorzów 0 0.00%
alarmy gorzów 0 0.00%
kasy fiskalne gorzów 0 0.00%

antech24.pl Traffic Sources Chart

antech24.pl Similar Website

Domain Site Title

antech24.pl Alexa Rank History Chart

antech24.pl aleax

antech24.pl Html To Plain Text

Antech24 - Dystrybutor Urz?dzeń Fiskalnych Gorzów Wlkp - Kasy i drukarki fiskalne, wagi, monitoring, systemy alarmowe, podpis elektroniczny Pomiń nawigacj? KoszykProduktów w koszyku: 0 Wy?wietlacze LED O firmie Oferta Produkty Monitoring Serwis Legalizacja wag Kontakt Galeria Regulamin Warto zajrze? FAQ Filmy Nowe Rozporz?dzenie Druki do u.s. szukaj Produkty Urz?dzenia fiskalne Kasy fiskalne Drukarki fiskalne Kasy fiskalne TAXI Wagi proste kalkulacyjne etykietuj?ce magazynowe Urz?dzenia Sklepowe Krajalnice Metkownice Sprawdzarki cen Akcesoria do kas Czytniki kodów kreskowych Komputery POS Us?ugi Legalizacja wag Terminale kart p?atniczych Podpis Elektroniczny Dla S?u?by Zdrowia Dla O?rodków Szkolenia Kierowców Dla by?ych klientów Mobicert Oprogramowanie Tablice LED Monitoring Zestawy Alarmowe Ostatni produkt Aclas Kobra Cena:1339.47z? Wizyt: Dzisiaj: 1Wszystkich: 115361 O firmie UWAGA!!! WA?NA INFORMACJA OD 1 STYCZNIA 2015 ZMIENIAJ? SI? PRZEPISY DOTYCZ?CE ZWOLNIE? Z OBOWI?ZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS FISKALNYCH. ABY PRZECZYTA? ROZPORZ?DZENIE WYSTARCZY KLIKN?? NA PODKRE?LONY TEXT POWY?EJ LUB TUTAJ. Nasza firma znana na rynku lokalnym pod nazw? ANTECH24 uznana jest za najpr??niej dzia?aj?c?. Dzieje si? tak dlatego, ?e cechujemy si? du?ym do?wiadczeniem, albowiem dzia?amy na rynku ju? od roku 1993. Nasza firma powsta?a na fundamencie Zak?adu Naprawy Maszyn Biurowych, co sprawia, ?e nie tylko kontynuujemy ow? dzia?alno??, ale tak?e wprowadzamy wielk? ilo?? nowin oraz innowacji. W miar? up?ywu czasu, wci?? powi?kszali?my nasz? dzia?alno?? dzi?ki czemu zyskiwa?a ona nowe aspekty dzia?ania. Dzi? mo?emy mówi?, i? misj? firmy sta? si? profesjonalizm i fachowo??, który to wykorzystywany jest ka?dego dnia w naprawie urz?dzeń fiskalnych i urz?dzeń sklepowych, a tak?e w sprzeda?y oraz monta?u systemów alarmowych i monitoringu obiektów. Warto powiedzie?, ?e firma ANTECH24 jest jedn? z pierwszych w województwie lubuskim, po?ród tych, które to dzia?aj? w bran?y kasowej. Mimo faktu, ?e na rynku jest coraz bardziej zaostrzona konkurencja, to jednak systematycznie wzrasta ilo?? klientów naszej firmy , albowiem doskonale zdaj? sobie oni spraw?, i? jako?? oferowanych przez nas us?ug jest bardzo wysoka, ale tak?e zró?nicowana. Co wi?cej kupuj?c u nas urz?dzenia typu kasy fiskalne, czy te? wagi sklepowe ka?dy klient mo?e liczy? na szereg promocji, które sprawiaj?, ?e oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna. Oferta firmy ANTECH24 Wspó?cze?nie oferta naszej firmy jest bardzo du?a i zró?nicowana. Taka sytuacja sprawia, ?e mo?ecie zakupi? tutaj: Urz?dzenia fiskalne i sklepowe w sk?ad, których wchodz? metkownice, nowoczesne krajalnice oraz g?ówny element wyposa?enia wszystkich sklepów, czyli kasy fiskalne które to mog? pracowa? z systemem sprzeda?y lub bez systemu. Niew?tpliwie wielk? popularno?ci? ciesz? si? tak?e oferowane przez nas drukarki fiskalne, które wyró?niaj? si? nowoczesno?ci? oraz stworzone s? z mocnych materia?ów, dzi?ki czemu mog? s?u?y? wiele lat bez potrzeby naprawy czy te? wymiany. Charakterystycznym elementem dzia?alno?ci naszej firmy jest tak?e legalizacja wag, dzi?ki czemu klienci mog? nie tylko kupi? wag? ale równie? skorzysta? z us?ugi legalizacji starej wagi. Znakomicie sprzedaj? si? u nas tak?e czytniki kodów, które to niezb?dne s? w ka?dym sklepie dzia?aj?cym fachowo i profesjonalnie na rynku. Naszym klientom oferujemy tak?e systemy alarmowe oraz monitoring obiektów. Nowo?? ! Aby sprosta? oczekiwani? naszych klientów wprowadzili?my do naszej oferty Podpis elektroniczny, który wyrabiamy w naszej siedzibie w ok 15 min lub w siedzibie klienta w ok 30 min. Nowo?? ! Wy?wietlacze LED tekstowe i graficzne Polskiego producenta RGB Technology. Ostatni? zalet?, któr? cechuje si? nasza firma jest tak?e sprawny serwis. Dzi?ki temu zawsze, kiedy zakupiony sprz?t ulegnie awarii, mo?esz liczy? na szybk? i profesjonaln? napraw? urz?dzenia. Serwis dost?pny jest przez ca?? dob? i ?wiadczy us?ug? naprawy, konserwacji a tak?e przegl?dów technicznych. Prowadzimy serwis na terenie nast?puj?cych miejscowo?ci i okolic : Barlinek, Chojna, Choszczno, D?bno, Dobiegniew, Drezdenko, Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O., Krzy? Wlkp., Lipiany, Lubniewice, Mi?dzychód, Mi?dzyrzecz, My?libórz, O?no Lubuskie, Pe?czyce, Pyrzyce, Rzepin, Skwierzyna, S?ubice, Strzelce Kraj. , Sulechów, Sul?cin, ?wiebodzin, Torzym, Witnica, Zielona góra, Nasza Firma ma wiele celów jednak?e za nadrz?dny uznaje si? kreowanie doskona?ego wizerunku na rynku, a tak?e ci?g?e rozwijanie i rozszerzanie nowych kana?ów dystrybucji. W swej codziennej pracy d??ymy do ekspansji geograficznej oraz pozyskiwania nowych klientów. Ka?dy klient, który dokonuje u nas zakupów ma do wyboru bogaty i ró?norodny sprz?t, wyró?niaj?cy si? wysok?, jako?ci? oraz doskona?ym dzia?aniem. Korzystaj?c z naszej oferty mamy pewno??, ?e zakupy b?d? udane! Do??cz do Nas: drukuj ? powrót Copyright ? 2015 Antech24 Sklep internetowy Quick.Cart

antech24.pl Whois

Domain Name: ANTECH24.PL